Description of Image.


Skriv et indlæg til bloggen

27001universitetet.dk - Bloggen

Tag på tur med Thomas Tog
Af Torben Abildgaard Pedersen 2017-07-14
Øget digitalisering og forbedret informationssikkerhed er uadskillelige tvillinger
Erhvervsminister Brian Mikkelsen fremførte ved et brunchmøde den 19. maj 2017 i Fonden Dansk Standard, at der skal satses på øget digitalisering og automation via robotter. Hentet fra Erhvervsministeriets hjemmesideTidligere var globalisering og outsourcing af manuelle funktioner til områder med lavere arbejdslønninger (Østeuropa, Kina, Thailand, Brasilien, Mexico og Nordafrika) en velkendt udviklingsvej for mange danske produktionsvirksomheder. Nu gør robotterne det oplagt og muligt at hjemtage en stor del af den outsourcede produktion til vort eget højteknologiske udviklingsmiljø for at undgå de problemer, som affødes af kulturforskelle etc.
Denne udvikling, EU's persondataforordning og udvidet brug af digital økonomi gør det nødvendigt, at danske virksomheder indfører mere professionelle og tidssvarende informationssikkerhedssystemer på grund af øget sårbarhed over for datamisbrug og cyberkriminalitet.
Robotterne vinder også frem i servicesektoren og vil overflytte mindst 40 % af de tilbageværende manuelle jobs til automatiserede processer (socialsektor, transport o.l.). Men mange danske virksomheder forbereder sig alt for dårligt og mangelfuldt på denne udvikling. Strategisk er man for uforberedt på den disruption, som vil nødvendiggøre et nyt tankesæt inden for mange sektorer.

Det skorter ikke på etablering af nye virksomheder …
Vi har nogle få store og et hav af små og mellemstore virksomheder, heraf mange små iværksætter- og mikrovirksomheder, som er opstået inden for de seneste år. Årsagerne til virksomheders opståen og etablering er mangfoldige og kan være alt lige fra idégenerering og foretagsomhed til strukturtilpasninger og prikkerunder.
En hel del virksomheder er skabt af personer, der er aldersmæssigt er 55+, og som søger veje til alternativ beskæftigelse mod slutningen af deres arbejdsliv.
Reelt kræver det betydeligt held, stor professionalisme og sans for idéskabelse og timing, hvis en sådan virksomhed skal blive i stand til at finde sin niche, at trække sig selv op ved håret og at vinde markedets tillid.

… men de fremstår ikke med fornøden styrke
De nye virksomheder er sjældent gode nok (ingen kapital, gammeldags ledelse, ingen ledelsessystemer, ringe informationssikkerhed), og de bidrager ikke stort til beskæftigelsen, fordi de er for anonyme i markedet, for sårbare, er uden markedsføringsevne og har svært ved at række ud efter både muligheder og efterspørgsel. Derved bliver der sjældent og hverken på den ene eller den anden måde tale om ekspansive gazellevirksomheder med vokseværk. De forbliver i underkritisk størrelse i årevis med ringe robusthed og overlevelsespotentiale og uden evne til at penetrere markederne for alvor. Og er man ikke under konstant udvikling, er man reelt under afvikling. Dødsspiralen indledes, førend man nogen sinde kom rigtigt i gang.
En lille og vågen er bedre end en stor og doven … … men ikke, hvis evnen til at netværke, udnytte muligheder og omstille sig i en foranderlig verden udebliver.
Danmark har ikke inden for de seneste 10 år budt på én eneste iværksættervirksomhed, der er vokset fra 0 til 1000 ansatte. For hver gang der starter 10 nye virksomheder i Danmark, er det typiske billede, at de fleste forbliver bitte små, og at mange er lukket igen efter 5-7 år, fordi de er uambitiøse og slet ikke er modige, visionære og handlekraftige nok.

Hvordan vender vi udviklingen?
Ikke så nemt at svare på. Foruden det med kapital og finansiering skal der udøves meget bedre og mere professionelt lederskab. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at hjulet ikke skal udvikles forfra, hver gang vi skal ud at køre en tur. Mange virksomheder - også de små og nystartede - forsømmer at gøre brug af tilgængelig viden. Fx den guldgrube af viden om godt lederskab, som er beskrevet i og ligger bag ISO's ledelsesstandarder.

Lær at elske ISO's ledelsestandarder
Ledelsesstandarderne er at opfatte som tjeklister, der opregner, hvad der evidens- og erfaringsbestemt skal være styr på, for at man på alle områder fremstår som den gode aftalepartner med dokumenteret evne til at vinde markedsandele samt at opnå vedvarende succes, overlevelsespotentiale og robusthed.
27001universitetet.dk skal bygge sig selv op til at være det populære netsted, hvor man lærer - måske ikke at elske - men så i det mindste at forstå at udnytte potentialerne i ISO's ledelsesstandarder.

Hjælp til selvhjælp
Iværksættervirksomhederne skal ifølge erhvervsministeren hjælpes til at kunne hjælpe sig selv til at komme i gang med at udnytte mulighederne og oplagte vækstpotentialer. Amatørisme skal afløses af professionalisme og målrettethed. Han vil støtte området gennem afbureaukratisering og ved at tilføre iværksætteriet flere ressourcer og midler gennem bedre og mere tilgængelige finansieringsordninger, der tilfører de bedste projekter den nødvendige, risikovillige kapital. Bl.a. ved, at vi, der sparer op til pensionen, opnår tilgang til mere attraktive aktionær- og investeringsordninger.

Forandringsparathed og omstilling til nye tider
Erhvervsministeren og hans ministerkolleger forsøger yderligere gennem det nye disruption-råd at få erhvervsudviklingen op i gear ved at sætte fart i den digitalisering og menneske-til-computer interaktion, som skal afløse tidligere tiders tendens til snæver globalisering og udflagning. De til rådighed værende kompetencer skal udvikles og udnyttes bedre. Udlændingeintegrationen skal være mere succesfuld. Arbejdspladser, der bygger på massiv viden, vilje og erfaring og kraftige teknologispring, skal skabes i et hastigere tempo, ikke afvikles. Fremtidens moderne og ordentligt organiserede plejecenter består ikke kun i rigelige mængder af varme hænder og kærlig omsorg. Det er også et teknologilaboratorium, hvor mennesker, computere og robotter interagerer på bedste måde, så teknik og kunstig intelligens fjerner trivielle jobs, øger kapaciteten og forbedrer personalets arbejdsmiljø og reducerer risici i relation til sundhed, infektionshygiejne og ekstern miljøpåvirkning.

Men vi skal ikke være blåøjede …
Og skal heller ikke sætte kikkerten for det blinde øje og undlade at tage bestik af de reelle farer, som lurer i det fjerne.
Flere robotter, computer og it-systemer kræver mere sikkerhed og større beredskab over for utilsigtede hændelser, såsom terror, driftsstop, nedbrud, spredning af ransomware, hackerangreb, datatab og andet, som Internettet og de moderne tider fører med sig. Fx fordi denne verdens ondsindede kræfter i teknologiens og telekommunikationens skygge udstyrer sig med våben, som ikke fandtes tidligere.
Den sejlivede drøm om tilbagevenden til det romantiske og hyggelige Morten Korch-samfund, som aldrig har eksisteret, er rigelig, hvis man lytter til samtaler over hækken og debatter i radio og tv.
Men vi må væk fra forestillingen om, at ideal-Danmark er som en firlænget, stråtækt gård, hvor der sjældent kommer nogen eller noget ind udefra, hvor solen altid skinner, hvor der aldrig savnes noget i fadebur, lade og lo, hvor der altid er glade, energiske og vidende folk nok i køkken og stald, og hvor der følgelig aldrig kommer til at mangle en varm hånd, der kan skærme om børn, der vokser op, og syge og gamle, der sidder på reservebænken i sølverknappet vadmelsvest og er stået af ræset før tiden.

Forbedret risikoledelse og robust strategi er vejen frem
Ny teknologi kræver derfor, at mange virksomheder bliver bedre til at bane vejen for en vækst med markant højere ambition og puls ved, at de etablerer et mere struktureret og gennemtænkt strategigrundlag byggende på ordentligt lederskab, procesorientering samt avanceret risikoanalyse- og vurdering. Disruption-tiderne kræver dette. Muligheder og risici på de 4 ledelsesområder kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og ikke mindst informationssikkerhed skal adresseres med velvalgte og højt prioriterede handleplaner. ISO-ledelsesstandarderne er godt udtænkte redskaber, som sætter denne proces i system.

Vi sætter Thomas Tog til at drive processen
Derfor skaber vi 27001universitetet.dk, som skal være det lille, energiske lokomotiv, der til gavn for passagererne på iværksættertoget trækker vognene med ISO-gods højere op ad bakken. 27001universitetet.dk-lokomotivet har som Thomas Tog sat sig i glad og optimistisk bevægelse til melodien: "Vi tror, vi kan; vi tror, vi kan …", selv om vi er pinligt klar over, at vi ikke for alvor kan trække den nye udvikling i gang med damp alene.
Følg med her på siden - og se, om det vil lykkes for os, for Thomas og for Brian at bane vejen for det ISO-højhastighedstog, som om føje tid kommer susende bagfra og næppe lader sig stoppe af nogen grænsebom. Og som kommer til at stille ikke så få krav til fremtidens virksomheder og organisationer - private såvel som offentlige.
Slut

Modtagne kommentarer....

...